Реорганізація підприємств в Україні під ключ

Послуги реорганізації юридичної особи передбачають повне припинення його діяльності шляхом передачі всіх обов’язків і прав іншій юридичній особі. Юридична особа може бути реорганізовано як за рішенням суду, так і відповідно до установчих документів або рішенням уповноважених органів. Згідно з чинним законодавством в ході завершення процедури реорганізації утворюється одне або навіть декілька нових юридичних осіб з різними формами власності.

Вартість послуги реорганізації підприємства

Вартість юридичних послуг по реорганізації може залежати як від форми, так і специфіки діяльності організації. Для отримання більш докладної інформації про ціни і необхідний пакет документів ви можете звернутися до професійних консультантів нашої компанії.

Етапи реорганізації юридичної особи

Що передбачає реорганізація підприємства?

Реорганізація підприємства – це зміна структури, процесів та систем управління в підприємстві, що має на меті покращення його функціонування та ефективності. Реорганізація може бути орієнтована на зміну структури власності (наприклад, через приватизацію, мержер чи спільне підприємство), реструктуризацію внутрішнього устрою підприємства (наприклад, через зміну структури відділів чи посад), зміну способів управління (наприклад, через впровадження системи централізованого управління чи децентралізацію прийняття рішень), а також на зміну способу організації виробництва (наприклад, через впровадження системи супервайзингу чи виробничої лінійності).

Яка різниця між ліквідацією та реорганізацією підприємства?

Ліквідація підприємства – це процес, що має на меті повне закриття підприємства та розподілу його активів серед учасників. Ліквідація може бути викликана різними причинами, наприклад, збитковою діяльністю, нездатністю підприємства виплачувати заборгованість, неефективністю його функціонування і т.д.
Реорганізація підприємства, в свою чергу, – це зміна структури, процесів та систем управління в підприємстві, що має на меті покращення його функціонування та ефективності. Реорганізація не передбачає повного закриття підприємства, а спрямована на його реструктуризацію та покращення функціонування.

Як відбувається реорганізація підприємства?

Реорганізація підприємства може відбуватися різними способами в залежності від конкретних цілей та завдань, які ставить перед собою підприємство. Нижче наведені кроки, які зазвичай враховуються при реорганізації підприємства:
Підготовка плану реорганізації. На цьому етапі визначається ціль реорганізації, аналізуються сильні та слабкі сторони підприємства, визначається стратегія реорганізації та розробляється план дій, які потрібно виконати для реалізації реорганізації.
Обговорення та затвердження плану реорганізації. Після того, як план реорганізації буде готовий, він повинен бути обговорений з учасниками підприємства (наприклад, з керівниками, робітниками, власниками) та затверджений на відповідному рівні (наприклад, на засіданні директоріату чи на засіданні управлінської ради).
Впровадження плану реорганізації. На цьому етапі починають виконуватися конкретні дії, передбачені планом реорганізації. Це може включати в себе зміну структури власності, реструктуризацію внутрішнього устрою підприємства, зміну способів управління та організації виробництва, а також впровадження нових технологій та систем управління.
Моніторинг та оцінка результатів реорганізації. Після того, як план реорганізації буде впроваджений, необхідно проводити моніторинг та оцінку результатів реорганізації. На цьому етапі визначається, чи досягнуті заплановані цілі та які наслідки має реорганізація на функціонування підприємства. Якщо результати реорганізації відповідають очікуванням, то план реорганізації може бути вважати виконаним. Якщо ж виявляється, що результати реорганізації не досягнуті, то потрібно перевірити чи виконувалися дії відповідно до плану та, якщо це необхідно, переробити план реорганізації чи вирішити інші проблеми, що стоять у шляху його реалізації.
Важливо враховувати, що реорганізація підприємства може вплинути на роботу його співробітників та мати вплив на соціально-економічне розвитку регіону, в якому воно працює. Тому реорганізація повинна бути проведена враховуючи ці фактори та забезпечувати справедливість та захист прав учасників підприємства.

Що таке перетворення підприємства?

Перетворення підприємства – це процес зміни юридичної форми підприємства. Перетворення підприємства може бути виконане з різних мотивів, наприклад, щоб забезпечити більшу ефективність функціонування, збільшити масштаби діяльності, забезпечити більшу мобільність та гнучкість управління, або щоб забезпечити кращу захист інтелектуальної власності. Перетворення підприємства може відбуватися за різними юридичними формами, такими як мержер, сплата, реорганізація за спеціальним законом, трансформація юридичної особи тощо. Кожна юридична форма перетворення має свої особливості та може бути обрана у залежності від конкретних обставин.

Що таке реорганізація навчального закладу?

Реорганізація навчального закладу – це процес зміни структури, функціонування та управління навчального закладу з метою поліпшення якості навчання та забезпечення інноваційності у навчанні.
Реорганізація навчального закладу може включати такі зміни:
Зміну структури навчального закладу, наприклад, створення нових кафедр чи підрозділів, створення нових спеціальностей чи напрямів навчання;
Зміну системи навчання, наприклад, створення нових форм навчання, таких як дистанційне навчання чи навчання за професійними стандартами;
Зміну системи управління та розподілу обов’язків серед співробітників навчального закладу;
Створення нових форм партнерства з іншими навчальними установами, фірмами та організаціями, щоб забезпечити практичну орієнтацію навчання та поліпшити перспективи студентів на ринку праці;
Внесення змін у навчальний процес, наприклад, шляхом впровадження інноваційних методик навчання, створення нових навчальних матеріалів тощо.
Реорганізація навчального закладу може бути проведена за різними способами, в залежності від специфіки навчального закладу та його потреб. Наприклад, реорганізація може бути проведена шляхом впровадження інноваційних методик навчання, створення нових напрямів навчання, реорганізація системи управління та розподілу обов’язків серед співробітників, створення нових форм партнерства з іншими навчальними установами, фірмами та організаціями, впровадження інформаційних технологій та інші зміни, що призначені для поліпшення якості навчання та забезпечення інноваційності у навчанні.
При реорганізації навчального закладу важливо уважно розглянути всі наслідки таких змін, врахувати зауваження та потреби студентів, співробітників та інших зацікавлених сторін, а також забезпечити дотримання всіх правових вимог та норм.

Що таке злиття підприємств?

Злиття підприємств – це процес, під час якого два або більше підприємств спільно приймають рішення про їх об’єднання у одне юридичне особу. При цьому одне з підприємств, яке називається переходним, переходить під контроль іншого підприємства, яке називається приймаючим.
Злиття підприємств може бути проведене шляхом об’єднання двох або більше підприємств у нову юридичну особу або шляхом приєднання одного підприємства до іншого. Також існує можливість злиття підприємств шляхом приєднання одного підприємства до другого як дочірнього підприємства.
Злиття підприємств може мати різні мотиви, наприклад, збільшення ефективності та конкурентоспроможності, розбудову нових ринків, збільшення розмірів підприємства тощо. При цьому злиття підприємств має бути проведене у відповідності з законодавством та правилами корпоративного управління.

Що означає ліквідація підприємства?

Ліквідація підприємства – це процес, під час якого підприємство припиняє свою діяльність та закривається. При цьому проводиться розпорядження його майном та вирішення всіх справ, свідком яких є підприємство.
Ліквідація підприємства може бути проведена шляхом його припинення на підставі закону, якщо воно не виконує своїх зобов’язань, або шляхом самостійного рішення власника або учасників підприємства.
При ліквідації підприємства необхідно провести розпорядження його майном, завершити всі справи, свідком яких є підприємство, та сплатити всі його заборгованості.

Що таке реорганізація шляхом приєднання?

Реорганізація шляхом приєднання – це процес, під час якого одне підприємство (переходне) приєднується до іншого підприємства (приймаюче) як дочірнє підприємство. При цьому переходне підприємство переходить під контроль приймаючого підприємства і стає однією з його дочірніх структур.
Реорганізація шляхом приєднання може бути проведена з ціллю збільшення розмірів і конкурентоспроможності приймаючого підприємства, покращення його структури та організації, розбудову нових ринків тощо.
Реорганізація шляхом приєднання повинна бути проведена у відповідності з законодавством та правилами корпоративного управління.

Що належить до реорганізації підприємства?

Реорганізація підприємства – це процес, під час якого здійснюється зміна структури та організації підприємства, його бізнес-моделі та стратегії розвитку. Це може включати у себе такі зміни:
Зміну юридичної форми підприємства (наприклад, з акціонерного товариства на господарську товариство з обмеженою відповідальністю).
Зміну складу учасників або власників підприємства.
Зміну структури управління та керівних органів (наприклад, зміну складу ради директорів чи застосування колегіального управління).
Зміну сфери діяльності підприємства.

Що таке реорганізація юридичної особи?

Реорганізація юридичної особи – це процес, під час якого здійснюється зміна юридичної форми юридичної особи, її структури та організації, а також її внутрішнього устрою та способу функціонування.
Реорганізація юридичної особи може бути проведена у різних цілях, наприклад, з метою узгодження її структури з потребами бізнесу, покращення її конкурентоспроможності, забезпечення ефективного управління тощо.
Реорганізація юридичної особи може бути проведена шляхом її перетворення, злиття, приєднання, розділу та іншими способами.

Хто підписує розподільчий баланс?

Розподільчий баланс – це сукупність даних, що характеризують стан реального майна та зобов’язань юридичної особи на певний момент часу. Розподільчий баланс зазвичай підготовлюється після закриття фінансового року та використовується при розподілі прибутку, ліквідації юридичної особи тощо.
Розподільчий баланс має бути підписаний керівним органом юридичної особи (наприклад, радою директорів, управлінням чи учасниками).

Хто підписує передавальний акт?

Передавальний акт – це документ, що підтверджує передачу майна (наприклад, майнового комплексу, будівлі, обладнання тощо) від однієї юридичної особи або фізичної особи до іншої.
Передавальний акт підписується обома сторонами угоди – передавачем та отримувачем. Він також може бути підписаний свідками, якщо це вимагається законом чи умовами угоди. В деяких випадках (наприклад, якщо передається нерухоме майно) передавальний акт може потребувати нотаріального засвідчення.

Коли складається передавальний акт?

Передавальний акт складається в момент передачі майна від однієї сторони до іншої. Він є документальним підтвердженням такої передачі та вказує на умови її проведення.
Передавальний акт повинен бути складений на письмі і містити наступні дані:
передавача та отримувача майна;
передаване майно та його характеристики (наприклад, адресу, площу, об’єм тощо);
умови передачі майна (наприклад, ціна, терміни та умови оплати тощо);
підписи передавача, отримувача та свідків (якщо вимагається).
Важливо зауважити, що передавальний акт є обов’язковим лише у деяких випадках, наприклад, при передачі нерухомого майна. У разі відсутності нотаріального засвідчення передавальний акт має лише документальне значення і не є обов’язковим документом для реєстрації права власності на нерухоме майно.
У разі передачі іншого майна (наприклад, майнового комплексу, обладнання тощо) передавальний акт має лише документальне значення.

Що таке передавальний акт?

Передавальний акт – це документ, що підтверджує передачу майна (наприклад, майнового комплексу, будівлі, обладнання тощо) від однієї юридичної особи або фізичної особи до іншої. Передавальний акт складається на письмі і містить інформацію про передавача та отримувача майна, передаване майно та умови його передачі. Він також містить підписи сторін угоди та, у деяких випадках, свідків. Передавальний акт є обов’язковим лише у деяких випадках, наприклад, при передачі нерухомого майна.

Що робити з працівниками при реорганізації?

При реорганізації підприємства роботодавець має виконувати певні обов’язки за законом про трудові відносини щодо працівників, які можуть бути передбачені у переговорах з представниками працівників, такими як комісія з трудових питань. Основні обов’язки роботодавця при реорганізації підприємства полягають у наступному:
Повідомлення працівникам про плануванні реорганізації за достатньо ранній термін, щоб вони мали можливість підготуватися.
При реорганізації підприємства роботодавець також має забезпечувати справедливі умови розводу договору праці з працівниками, що відповідають законодавству і є справедливими. Це може включати у себе надання відповідного відпусткового за стаж, компенсації за незаконне розірвання договору праці та інші пов’язані з цим питання.
У разі закриття частини підприємства чи його повного ліквідації роботодавець має надати працівникам відповідну компенсацію і провести реальні дії для знаходження їм нових робочих місць.

Як перевести працівників при реорганізації?

Переведення працівників при реорганізації підприємства – це перехід працівника з одного робочого місця на інше, що може бути необхідним у зв’язку з реорганізацією підприємства. Щоб перевести працівника, роботодавець має повідомити його про намір перевести і отримати його згоду. Закон про трудові відносини встановлює певні обмеження щодо переведення працівників, наприклад, не можна перевести працівника на роботу з гіршими умовами ніж у попередньому робочому місці.
При переведенні працівника роботодавець також має забезпечити йому необхідну підготовку та навчання.

Що таке поглинання компанії?

Поглинання компанії, також відоме як злиття компаній, – це процес, в ході якого дві або більше компаній об’єднуються у одну юридичну особу. Поглинання компанії може бути різним: це може бути злиття двох рівноцінних компаній, або одна компанія може поглинути іншу, ставши її дочірньою.

Який зі способів реорганізації не має наслідком припинення юридичної особи?

Одним із способів реорганізації підприємства, який не має наслідком припинення юридичної особи, є перетворення підприємства. Перетворення підприємства – це процес, в ході якого змінюється форма правової форми підприємства, але сама юридична особа продовжує існувати. Так, наприклад, підприємство може перетворитися з державного підприємства на акціонерне товариство, або з акціонерного товариства на об’єднання власників бізнесу.

Яку назву має вид реорганізації юридичної особи при якому з декількох юридичних осіб створюється одна нова юридична особа?

Вид реорганізації юридичної особи, при якому з декількох юридичних осіб створюється одна нова юридична особа, називається злиттям юридичних осіб. Злиття юридичних осіб – це процес, в ході якого дві або більше юридичних осіб об’єднуються у одну юридичну особу. Результатом злиття юридичних осіб є створення нової юридичної особи, яка сукупністю усіх складових юридичних осіб і надалі несе відповідальність за зобов’язання та права усіх складових юридичних осіб.

Реорганізація юридичної особи зазвичай проходить в кілька етапів:

На попередньому етапі проводяться загальні збори учасників, де необхідно прийняти одностайне рішення про необхідність реорганізації.

Учасник реорганізації повинен у встановлений законом термін подати до державного реєструючий орган відповідне повідомлення про запуск юридичної процедури. Повідомлення за встановленою формою подаються, також, в фонд соціального страхування, регіональне відділення податкової інспекції, відділення пенсійного фонду. Дані операції необхідно здійснити не пізніше трьох робочих днів після того, як документально було прийнято рішення про необхідність реорганізації.

Після того як відповідний запис був внесений в ЄДР, всі учасники юридичної процедури повинні не менше двох разів з місячним інтервалом розмістити в будь-якому друкованому виданні інформацію про розпочату реорганізації. При цьому кожен з учасників самостійно повідомляє про це в письмовому вигляді і своїх кредиторів. У пенсійний фонд, фонд соціального страхування і податкову інспекцію надається необхідна звітність.

Після опублікування в друкованому виданні другого повідомлення про реорганізацію, необхідно подати пакет документів до органу державної реєстрації. Склад наданої документації залежить від обраної учасниками форми реорганізації.

Безумовно, весь цей процес зовсім не простий і вимагає істотних тимчасових витрат (процедура може затягнутися на кілька місяців).